KPPSP Radziejów

Systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych


14 czerwca 2018 r. 09:31
Systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych

W dniach 21 - 27 czerwca  2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim planuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnego z „Systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział
w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.  

Rzeczowe  szkolenie dedykowane jest dla druhów którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed listopadem 2015 roku, a dotychczas nie odbyli  szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

            Osoby kierowane na szkolenie muszą spełniać następujące warunki:

 1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 2. Posiadać zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP ( szkolenie jednoetapowe, lub ukończona II część tegoż szkolenia), dopuszczona  czytelna kserokopia zaświadczenia poświadczona
  za zgodność z oryginałem,
 3. Posiadać skierowanie na szkolenie zgodne z wzorem określonym w „ Zasadach  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych”   zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy ( załącznik nr.1),

Jednakże kierujący na  szkolenie zobowiązany jest do  poświadczenia na skierowaniu posiadania przez kierowanego :

 • zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału
  w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
 • orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego  okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.

        *dotyczy Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 Szkolenie będzie się odbywało w dniach 21,22,23,24 czerwca według planu przedstawionego w poniższej tabeli :

             Data                       

21.06.2018

22.06.2018

23.06.2018

24.06.2018

Przedział czasowy  

1700 – 2015

1700 – 2015

900 - 1530

900 - 1530

Ilość godzin szkoleniowych

4

4

8

8

 

Szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne + 7 godzin dydaktycznych przewidzianych na egzamin.

Zajęcia będą odbywały się na terenie Jednostek  Ratowniczo-Gaśniczych   PSP wchodzących w skład KP PSP
w Aleksandrowie Kujawskim oraz na Stacji Demontażu Pojazdów w miejscowości Stawki.

Komenda Powiatowa  PSP w Aleksandrowie Kujawskim nie zabezpiecza dojazdu na w/w zajęcia.

Planowany termin egzaminu  zdawanego  przed komisją KW PSP kończącego szkolenie to niż 27.06.2018r godz. 1500 .

            Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 czerwca 2018 r. u dowódcy lub jego zastępcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr.2 w Ciechocinku.

            Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na szkolenie będą mieli druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z  terenu powiatu aleksandrowskiego.

 Szczegółowych informacji dotyczących kursu udziela bryg. mgr inż. Mucha Andrzej - dowódca JRG-2w Ciechocinku lub jego zastępca st. kpt. Karol Kowalski pod numerem telefonu 0542836123.

Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest na dzień 21 czerwca 2018 r. o godz. 1700  w świetlicy JRG 2 przy ul. Strażackiej 1 w Ciechocinku.

            Na w/w szkoleniu obowiązuje ubiór służbowy ( ubranie koszarowe), skierowana osoba musi posiadać środki ochrony indywidualnej ( ubranie specjalne, rękawice, buty strażackie , hełm strażacki), które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia.

W  przypadku znikomej liczby zgłoszeń na w/w szkolenie organizator odstąpi od jego realizacji.

           Karta zgłoszenia - POBIERZ

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP